Księgi rachunkowe

Zestawienia zapisów księgowych, uporządkowanych według chronologii, obejmujących obroty oraz salda, wykaz aktywów oraz pasywów firmy określane jest zbiorczo nazwą ksiąg rachunkowych. Ich prowadzenie winno być realizowane w siedzibie jednostki, w walucie polskiej oraz języku polskim. Biuro księgowe PROFIN Białystok, w zgodzie z przepisami prawa, oferuje usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Księgi podatkowe

Do prowadzenia tego typu ksiąg rachunkowych zobligowane są zarówno osoby fizyczne, które wykazują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i wybrały zasady ogólne bądź podatek liniowy jako formę opodatkowania, jak też spółki jawne i cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie. W naszym biurze rachunkowym w Białymstoku realizujemy tego rodzaju usługi rzetelnie, terminowo i niewadliwie.

Prowadzenie ewidencji rozliczenia

Zapewniamy prowadzenie rejestrów zgodnie z przepisami, co oznacza tworzenie pełnej ewidencji z uwzględnieniem wymaganych kwot oraz danych, niezbędnych do ustalenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości należnego podatku, a także kwoty naliczanego podatku obniżającego całkowitą wartość, jak też kwotę podlegającą wpłacie do Urzędu Skarbowego lub zwrotowi do Urzędu.

Sporządzanie list płac

Osoby, zatrudniające pracowników, zobowiązane są do rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zobligowane są do comiesięcznego obliczania składek na rzecz podatku dochodowego od osób fizycznych od każdego zatrudnionego pracownika oraz obliczania składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, które pobierają z pensji i wpłacają do właściwej instytucji.

Rozliczanie podatku

Nasze biuro rachunkowe PROFIN podejmuje się realizacji usługi księgowej polegającej na rozliczaniu podatku dochodowego pracowników. Realizujemy świadczenie zgodnie z przyjętym dwuetapowym rozliczaniem. Odprowadzamy zaliczki w trakcie roku na rachunek Urzędu Skarbowego co miesiąc i składamy stosowne deklaracje miesięczne na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłacanych wynagrodzeń.

Sporządzanie sprawozdań i raportów

Nasza księgowość odpowiada za sporządzenie nie tylko sprawozdań, ale także deklaracji rocznych. Podejmujemy się także przekazania dokumentacji właściwym instytucjom. Realizujemy ten rodzaj usługi księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosujemy drogę elektroniczną przy przekazywaniu dokumentów ZUS.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
- prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
- przygotowujemy we współpracy z Klientem zakładowy plan kont, który spełni wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- świadcząc nasze usługi księgowe sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, które są przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie ze standardami przyjętymi przez Państwa firmę,
- sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
- sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
- sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT,
- dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,
- tworzymy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
- odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi.Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)
- prowadzimy KPIR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
- przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie z wytycznymi i standardami Państwa firmy,
- sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
- sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
- sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT,
- świadcząc nasze usługi księgowe dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w określonych terminach,
- sporządzamy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,

Sporządzamy deklaracje: ZUA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11, PIT 40, PFRON, GUS.
Forma prowadzenia ksiąg jest ustalana w zależności od potrzeb Klienta: prowadzenie ksiąg w biurze PROFIN – zapewniamy własny system finansowo- księgowy, prowadzenie ksiąg z wykorzystaniem systemu komputerowego Klienta, wprowadzanie dokumentów odbywa się w siedzibie firmy PROFIN poprzez połączenie internetowe, przejęcie obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego z wykorzystaniem działu księgowego funkcjonującego w firmie Klienta
 

Aktywne wsparcie biznesu

Przy pomocy raportów finansowych i księgowych możesz planować przychody i wydatki, planować i kontrolować koszty oraz ustalać budżet całej organizacji. Dzięki temu że dane księgowe są gromadzone na bieżąco, możesz je analizować w dowolnej chwili. Działamy według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Ich celem jest zapewnienie możliwości porównania sprawozdań finansowych organizacji działających w różnych krajach. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza teraz, w dobie globalizacji, kiedy inwestorzy podejmując decyzje o inwestycji w daną spółkę opierają się głównie na publikowanych przez nią danych finansowych.

Controlling i doradztwo finansowe

Udzielamy pomocy i doradztwa w pozyskaniu dotacji dla przedsiębiorstw nowych i z historią gospodarczą. Możesz też sięgnąć z nami po unijne pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą dotacyjnym. Nasi specjaliści wyjaśnią, jakie warunki należy spełnić, aby aktywnie uczestniczyć w procesie aplikowania o unijne środki.

Wnioski VAT o zwrot w budownictwie

Budujesz czy remontujesz dom? Remontujesz lub wykańczasz mieszkanie? Masz prawo do zwrotu części VAT z faktur na zakup materiałów budowlanych. Pomagamy skompletować i wypełnić niezbędne dokumenty. Nasza usługa dotyczy wszystkich inwestycji mieszkaniowych realizowanych po 1 maja 2004 roku oraz bieżących. 

Kadry i płace
- sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych w spółce Zleceniodawcy na umowę o pracę;
- przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS;
- sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
- sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;
- sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;
- sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS;
- sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika;
- sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;
- prowadzenie teczek osobowych;
- sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę;
- prowadzenie ewidencji urlopowej;
- przygotowanie danych do przelewów wynagrodzeń
- księgowanie wynagrodzeń na konta (wg. ustalonego układu)
- wydruki zaświadczeń z wynagrodzeniami (brutto, netto)
- generowanie PIT11.PIT40 (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US
- udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS
- usługi BHP

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej
- dbając o rzetelna księgowość prowadzimy ewidencję przychodów na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta,
- przygotowujemy okresowe raporty grupowe mając na uwadze standardy wypracowane przez Klientów,
- sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- sporządzamy roczne informacje o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
- sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
- sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje podatku VAT,
- terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów,
- wykonujemy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,

Na dodatkowe zlecenie Klienta:
- dokonujemy weryfikacji poprawności złożonych dokumentów rozliczeniowych ZUS z okresu poprzedzającego podpisanie umowy o współpracę
- sporządzenie odpowiednich dokumentów korygujących w razie stwierdzenia nieprawidłowości

W ramach świadczonych usług prowadzenia Ksiąg Rachunkowych zobowiązujemy się do: oceny dokumentów księgowych w świetle prawa rachunkowego i podatkowego oraz decydowanie o sposobie ich ujęcia w Księdze ewidencjonowania w Księgach Rachunkowych zdarzeń gospodarczych – prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej sporządzania sprawozdań statystycznychsporządzania sprawozdań finansowych ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z zapisów w Księdze i niezbędnych informacji dostarczonych przez Klienta ustalania wysokości zobowiązań w podatku VAT oraz wypełnianie w imieniu Zleceniodawcy miesięcznych deklaracji VAT informowania Zleceniodawcy o ewidencjach księgowych i urządzeniach rejestrujących, które Zleceniodawca obowiązany jest zainstalować, bądź prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności dostarczania niezbędnych informacji